Wójt Gminy Sędziejowice z wotum zaufania i absolutorium

W dniu 28 czerwca 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbyła się IX Sesja Rady Gminy Sędziejowice.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2018 rok. Podjęto również uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Podczas trwania obrad miała miejsce debata nad raportem o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2018, której zakończeniem było podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania.

Radni dokonali także zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy. Podwyższyli również wynagrodzenie wójta gminy.

Facebook Comments Box