Będzie nowe studium Gminy Sędziejowice

studium_zalacznik_3_stronaGmina Sędziejowice będzie miała nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Trwa nabór wniosków do nowego projektu.

Gmina Sędziejowice zgodnie z decyzją radnych podjętą na ostatniej sesji Rady Gminy Sędziejowice przystępuje do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Studium będzie obejmowało obszary gminy Sędziejowice. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu studium i do prognozy w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach do dnia 10.11.2015 r. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy wraz z przedmiotem wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Wśród funkcji zadań studium wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju.