Nabór wniosków o wsparcie dla młodych rolników

razem_1_2_3Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W zbliżającym się naborze ARiMR ma do rozdzielenia 796,47 mln zł.

Interesujące są zmiany wprowadzone w tegorocznym naborze, w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych. Najważniejszą z nich jest zwiększenie kwoty pomocy, którą może otrzymać młody rolnik. Teraz premia wyniesie 100 tys. zł, a poprzednio było to 75 tys. zł. Ponadto wydłużony został z 12 do 15 miesięcy wymagany okres prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika, liczony przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wydłużony został też termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników w przypadku wystąpienia w ich gospodarstwach tzw. siły wyższej.

ARiMR będzie musiała pracować szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas, jaki będzie miała Agencja na weryfikację oraz pełną merytoryczna ocenę złożonych wniosków. Krótszy także będzie termin pozwalający na dokonanie przez młodych rolników uzupełnień i poprawek w złożonych wnioskach o pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR wezwania będzie tylko 7 dni na usunięcie braków formalnych. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie wniosków.

O kolejności przysługiwania wsparcia dla młodych rolników zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez wnioskujących. Punkty będą one przyznawane na podstawie trzech kryteriów:

  • powierzchni użytków rolnych – im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynający swoją samodzielną działalność tym dostanie więcej punktów – maksymalnie 16,
  • wykształcenia młodego rolnika – im wyższe wykształcenie tym więcej punktów – maksymalnie 5,
  • stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo – maksymalnie 5 pkt.

Warunkiem przyznania pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii co najmniej 7 punktów.

Wprowadzono także zakaz realizacji inwestycji budowlanych na gruntach dzierżawionych. Pozostałe zasady przyznawania tej pomocy nie zostały zmienione w stosunku do tych, które obowiązywały w poprzednich naborach wniosków. Tegoroczny nabór będzie już piątym zorganizowanym przez ARiMR w ramach realizacji PROW 2007-2013. Poprzednie zostały przeprowadzone w latach 2008-2011. ARiMR przyznała w ich wyniku blisko 1,6 mld zł wsparcia. Premie ułatwiające start zawodowy trafiły do ponad 23 tys. młodych rolników.

Facebook Comments Box