Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencje 2016-2019

gmina sedziejowiceInformacja Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice Dariusza Cieślak w sprawie zasad przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu Rada Gminy powinna wybrać następującą ilość ławników na kadencję 2016 – 2019: do orzekania w Sądzie Rejonowym w Łasku w sprawach rodzinnych – 1 oraz do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz ich wybory określają przepisy art.158-168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (tj. Dz. U. 2015 poz. 133).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydat na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy winien wykazać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, w terminie do 30 czerwca:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,

z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Biurze Rady Gminy Sędziejowice (Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, pok. nr 16-17) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, w terminie do 30 czerwca 2015 roku na karcie zgłoszenia kandydata, która jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia kandydata można otrzymać w Biurze Rady Gminy Sędziejowice lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sędziejowice www.gminasedziejowice.eu

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez dalszego biegu.

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia ( koszty informacji z KRS i pozostałych załączników pokrywa wnioskodawca).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Niniejsze dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Pobierz (karta zgłoszenia na ławnika.pdf)karta zgłoszenia na ławnika.pdf
Pobierz (Lista.pdf)Lista.pdf
Pobierz (OŚWIADCZENIE.pdf)OŚWIADCZENIE.pdf

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box