XIX sesja Rady Gminy Sędziejowice

phoca_thumb_l_sesja_13Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca /środa/ 2016 r. o godzinie 1000 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje.

6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:

1/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/44/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2015 r.,

2/ zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice i sprawozdaniem finansowym – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2015 r.,

3/ zapoznanie się z uchwałą Nr 2/16 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2015 r.

4/ zapoznanie się z uchwałą Nr I/77/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2015 rok.

5/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2015 r.

7. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022;

2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.;

3/ w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sędziejowice na lata 2016-2022;

4/ w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice”;

5/ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziejowice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6/ w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7/ w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach;

8/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2016-2020.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2015 r.

9. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

10. Zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dochodów i wydatków Gminy Sędziejowice za I kwartał 2016 r. oraz analizy stanu technicznego gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice  
/-/ Dariusz Cieślak 

Facebook Comments Box