DSC_0460

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w sferze sportu

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku Południowa 1, 98-100 Łask, do 16 lutego 2016 r. (wtorek) do godz.15.00.

Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.lask.com.pl.

Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47 lub mailowo pod adresem promocja@lask.com.pl.

Pełna treść ogłoszenia i formularz oferty dostępny na stronie internetowej Powiatu Łaskiego.