drink-864958_1280

Dotacje: Wsparcie przedsiębiorczości

drink-864958_1280Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”; Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”; Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

W ramach konkursu realizowane będzie bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące następujące typy projektów:

  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
    finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
    wsparcie szkoleniowo-doradcze:
  • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu
  • doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością
  • preinkubację działalności gospodarczej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 48 285 840,00 PLN. WUP w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu euro. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% – bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe, które są dofinansowane w 100%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wniosek o dofinansowanie można składać w terminie od 16 listopada do 27 listopada 2015 r.

Pełne ogłoszenie wraz z formularzem wniosku oraz załącznikami

WAŻNE

Nabór nie jest adresowany do osób chcących założyć działalność gospodarczą. Mieszkańcy województwa zainteresowani otrzymaniem dotacji na założenie firmy będą zgłaszali się do instytucji (realizatorów projektów) wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu. Pierwsze rekrutacje do projektów odbywać się będą na przełomie marca i kwietnia 2016 r. a kontakty do instytucji udzielających wsparcia będą udostępnione m.in. na stronie internetowej WUP w Łodzi.