Konsultacja dla NGO

Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wójt Gminy Sędziejowice

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Konsultacje będą trwały od 18 października 2013 r. do 8 listopada 2013r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 8 listopada 2013 r. na formularzu opinii dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminasedziejowice.pl, na stronie internetowej gminy www.gminasedziejowice.eu lub w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.