X Sesja Rady Gminy Sędziejowice

gmina sedziejowiceUprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca /czwartek/ 2015 r. o godzinie 930 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach. Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie ustalonego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

za 2014 rok;

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022;

2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 rok.;

3/ w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Pruszków na działalność Wójta Gminy Sędziejowice;

4/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice;

5/ w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 70/15 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 5 czerwca 2015 r.;

6/ w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – gminnych placów zabaw, boisk sportowych wielofunkcyjnych oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziejowice.

10. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej na 2014 r. dla Gminy Sędziejowice.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak