Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w sferze sportu

IMG_3841Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
1. Zadanie polega na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego.
2. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 20 200 zł.
3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę realizacji zadania należy złożyć, pod rygorem nieważności, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru dotyczących realizacji tych zadań oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druki oferty dostępne są w pokoju nr 7 Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1 oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego www.lask.com.pl.
3. Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Do oferty należy dołączyć
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub jego kserokopię,
b) sprawozdanie finansowe (tj. bilans i rachunek zysków i strat) i sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 lub ich kserokopię.
5. Każda strona kserokopii dokumentów dołączanych do oferty powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.
7. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego”, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łasku ul. Południowa 1, 98-100 Łask, do 25 lutego 2015 r. (środa) do godz.15.00.
8. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego oferenta, każda oferta powinna być złożona oddzielnie.
9. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łasku.
10. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja kończy się nie później niż 15 listopada 2015 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.
2. Warunki realizacji zadania:
a) zadanie skierowane do mieszkańców Powiatu Łaskiego;
b) zadanie realizowane na terenie Powiatu Łaskiego;
c) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i publiczności.
3. Minimum 30 % łącznych kosztów realizacji zadania powinno pochodzić z środków własnych lub z innych źródeł.
4. Kosztami pokrywanymi z dotacji mogą być:
a) nagrody, puchary, dyplomy dla uczestników;
b) obsługa medyczna;
c) ubezpieczenie uczestników;
d) opłaty sędziowskie (maksymalnie 20 % dotacji)
e) zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania (maksymalnie 20% dotacji);
f) zakup art. spożywczych dla uczestników.
IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-10 pkt);
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-10 pkt);
c) proponowaną jakość wykonania zadania, jakość rozliczenia innych zadań realizowanych przez oferenta, finansowanych z budżetu Powiatu Łaskiego oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent zamierza realizować zadanie publiczne (0-10 pkt);
d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt);
e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy czy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt);
V. Tryb dokonywania wyboru oferty
1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Łaskiego powoła komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
3. Komisja konkursowa w oparciu o kryteria dokonuje oceny ofert.
4. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych – od najwyższej do najniższej. Powyższą listę wraz z protokołem Komisja przedkłada Zarządowi Powiatu Łaskiego celem podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania i jego wysokości, przy czym łączna suma tych dotacji nie może przekraczać kwoty przeznaczonej do rozdysponowania w konkursie.
5. Zarząd Powiatu Łaskiego podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych ofert, przeznaczeniu
i wysokości przyznanych dotacji.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 marca 2015 r.
7. Podmioty, które złożyły ofertę zostaną pisemnie powiadomione o wyniku rozpatrzenia oferty.
VI. Informacja o zadaniach z zakresu sportu realizowanych przez Powiat Łaski w roku 2014
Wysokość środków wydatkowanych przez Powiat Łaski w roku 2014 na zadania z zakresu sportu przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji – 12 575,08 zł
VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące warunków przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Łaskiego: www.lask.com.pl.
Powyższe informacje dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Łasku w pok. Nr 7, telefonicznie pod numerem tel. 0 43 675 68 47 lub mailowo pod adresem promocja@lask.com.pl.

WZÓR OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Facebook Comments Box