Program współpracy na 2019 rok – konsultacje

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił konsultacje programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 36, poz. 325) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zwanego dalej programem.

2. Celem konsultacji programu jest wypracowanie priorytetów i zasad współpracy finansowej i pozafinansowej przez gminę Sędziejowice w zakresie pożytku publicznego na 2019 rok.

3. Przedmiotem konsultacji programu jest rozpoznanie stanowiska organizacji pozarządowych w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 25 października 2018 r. do dnia 7 listopada 2018 r.

5. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór formularza zmian do projektu programu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po przeprowadzeniu konsultacji, projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok zostanie przedłożony Radzie Gminy Sędziejowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz (formularz uwag.doc)formularz uwag.doc
Pobierz (Program - 2019 r. .pdf)Program – 2019 r. .pdf
Pobierz (507-18.pdf)Pełna treść zarządzenia