XLV sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września /czwartek/ 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tymo przebiegu realizacji przedsięwzięć  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.

8. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

3/ w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Sędziejowice;

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;

5/ w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sędziejowice”;

6/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice;

7/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice;

8/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice;

9/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia, gmina Sędziejowice;

10/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice;

11/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice;

12/ w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box