Miejscowe plany zagospodarowania – konsultacje z mieszkańcami

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/223/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,
  6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.,

w dniach od 7 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone we wsiach Dobra, Marzenin, Osiny i Żagliny, Przymiłów, Kustrzyce, Siedlce, Sobiepany i Wrzesiny.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych odbędą się w dniu
15 maja 2018 r. w sali B Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 17. pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: sedziejowice@zgwrp.org.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sędziejowice.

Facebook Comments Box