Payment using chip plastic card in POS terminal

Płatność kartą w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach

Na XXXII sesji Rada Gminy Sędziejowice wyraziła zgodę na dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych. Jeszcze w tym roku w ramach programu ministerialnego przy kasie w urzędzie pojawi się terminal do kart płatniczych.

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Uchwała umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza w kasie Urzędu Gminy.

Proponowane rozwiązanie stanowi udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców gminy realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem płatności na rzecz gminy. Możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy, takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu, u inkasenta, opłaty gotówką na poczcie lub w banku oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu.