XXVIII sesja Rady Gminy Sędziejowice

phoca_thumb_l_imgp2376-copyUprzejmie informuję, że w dniu 30 marca /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Podjęcie uchwał:

  1/ w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na utwardzenie placu przy budynku strażnicy;

2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;

3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;

4/ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

5/ w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sędziejowice;

6/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Brzeski;

7/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dobra, gmina Sędziejowice;

8/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Grabia i Grabia Trzecia, gmina Sędziejowice;

9/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Nowe Kozuby i Grabica, gmina Sędziejowice;

10/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Marzenin, gmina Sędziejowice;

11/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osiny i Żagliny, gmina Sędziejowice;

12/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice;

13/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice;

14/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków, gmina Sędziejowice;

15/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsiach Przymiłów i Kustrzyce, gmina  Sędziejowice;

16/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice;

17/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice;

18/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sobiepany – część wschodnia, gmina Sędziejowice;

19/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów położonych we wsi Wrzesiny, gmina Sędziejowice;

20/ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego;

21/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2016 rok;

22/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach  za 2016 rok;

23/ w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2017 rok.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok w Gminie Sędziejowice.

9. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2017 r. przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska Komisji.

10. Rozpatrzenie raportu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak