sesja031-20160929

XXVII sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 lutego /czwartek/ 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i wnioski.

7. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;

2/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Woli Marzeńskiej;

3/ w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022;

4/ uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin;

5/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice;

6/ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Sędziejowice do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

7/ w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

8/ w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziejowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;

9/ w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sędziejowice.

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z obrotu nieruchomościami za 2016 r.

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności stałych Komisji Rady Gminy Sędziejowice.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak