Druhowie OSP wybrali nowe władze

zjazd osp rpW sobotę 2 lipca br. w sali GOK Sędziejowice spotkali się druhowie z 11 jednostek OSP. Celem było podsumowanie działalność w latach 2011-2016 i wybór nowych władz gminnych.

W Zjeździe uczestniczyło 49 delegatów wyłonionych podczas walnych zebrań w OSP, członkowie ustępującego zarządu nie będących aktualnie delegatami oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył druh Wojciech Fraszka – prezes zarządu, który zaproponował na przewodniczącego obrad druha Marka Okupińskiego.

Następnie ustępujący prezes przedstawił sprawozdanie z działalności organizacyjnej zarządu w latach 2011-2016. Komendant Tomasz Mielczarek z działalności operacyjno-szkoleniowej i technicznej. Działalność finansową podsumował skarbnik Krzysztof Domowicz.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt znacznej poprawy wyposażenia jednostek w samochody i sprzęt pożarniczy. Wydatki na ochronę przeciwpożarową poniesione przez gminę wyniosły w 5-letnim okresie kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto, straże wspierane były znacząco również przez instytucje zewnętrzne. Paweł Przychodzki, przewodniczący komisji rewizyjnej zaprezentował ocenę działalności zarządu oraz przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium. Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

W imieniu Rady Gminy Sędziejowice i całej społeczności lokalnej podziękowałem wszystkim jednostkom za czuwanie na bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Sędziejowice, ale i czynny udział w życiu społecznym samorządu. Za wspieranie imprez kulturalnych, sportowych i wszystkich innych inicjatyw społecznych.

Po dokonaniu wyborów 35-osobowy Zarząd ukonstytuował się na nową kadencję 2016-2021 w następującym składzie: prezes – Wojciech Fraszka, wiceprezesi – Zdzisław Krysztofiak i Dariusz Sobczak, komendant gminny – Tomasz Mielczarek, sekretarz – Mirosław Potasiak, skarbnik – Krzysztof Domowicz, członkowie prezydium – Jerzy Kotarski i Marek Krawczyk oraz członkowie – Bogdan Grącki (UG), Marcin Bilas i Sławomir Sobala (OSP Żagliny), Bogdan Błoński i Przemysław Marek (OSP Grabia), Jacek Dawidzki, Jolanta Sierszyńska, Marcin Stachowiak i Piotr Stachowiak (OSP Sędziejowice), Radosław Florczak i Dominik Komorowski (OSP Bilew), Grzegorz Gocałek i Jerzy Kacperek (OSP Sobiepany), Mieczysław Karasiński, Marcin Koch i Sławomir Kozioł (OSP Kamostek), Marek Okupiński, Mariusz Perliński i Wojciech Pokora (OSP Marzenin), Cezary Pietrzak (OSP Brzeski), Alojzy Sychlak i Stanisław Tokarek (OSP Siedlce), Sławomir Sobala, Stanisław Wdowiński i Sławomir Wdowiński (OSP Pruszków) oraz Krzysztof Śnieg i Paweł Śnieg (OSP Grabno). Wybrano także Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego: przewodnicząca Urszula Wedmann, wiceprzewodniczący Marek Piasecki i sekretarz Adam Jachacz. Następnie wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łasku, w osobach: Wojciech Fraszka, Zdzisław Krysztofiak, Jerzy Kotarski, Tomasz Mielczarek i Wojciech Pokora.

Zjazd zakończył się podjęciem uchwały programowej działalności Oddziału na lata 2016-2021.