duze_duze_duze_duze_klasa21112

Stypendia na rok szkolny 2016/2017

duze_duze_duze_duze_klasa21112Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą w dniach 1-15.09.2016 r. w godzinach 8:00 – 15:00 w pokoju numer 2 Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 7, 98 – 160 Sędziejowice.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny. 

Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.) oraz UCHWAŁA NR XVII/148/16RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice

Kto może otrzymać?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
– Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Sędziejowice.

Stypendium nie przysługuje:

– uczniowi klasy zerowej,

– uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Sędziejowice

– uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Załączniki:

– UCHWAŁA NR XVII/148/16RADY GMINY SĘDZIEJOWICEz dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziejowice